صفحه اصلی
 

 

مجتمع فنی و مهندسی : انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - پل چهارم -

چهل و پنج متری آهنگ - خیابان کوثر - تلفن 5-33722831

سایت دانشکده فنی : http://fe.azad.ac.ir